การสลับ Blue Katmir SMART DNS ระหว่าง DNS 1/DNS2 

ในการเลือกใช้ Blue Katmir SMART DNS นั้นเราสามารถ เอา DNS 2 มาเป็น DNS 1 ได้เช่นกันนะครับ ไม่จำเป็นว่า DNS 1 จะเป็นตัวแรกเสมอ ผลการใช้งานเหมือนกันนะครับ ที่สำคัญอย่าได้เอา DNS อื่นที่ไม่ใช้ Blue Katmir SMART DNS มาใช้ร่วมด้วยในกรณีที่ Router หรือ Firewall อนุญาตให้ใส่ DNS มากกว่า 2 ตัว เพราะจะทำให้การคุม Policy Web Access และ DDOS jail Target ไม่ถูกใช้งาน