VCB Katmir MEDIA Caching ระบบ Web Caching

VCB Katmir MEDIA Caching ระบบ Web Caching ที่มากกว่าเพียงแค่ Proxy ธรรมดา. องค์กรของคุณสามารถให้บริการอินเตอร์เนตที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น 100-300% โดยการ off load data ในเน็ตเวริค์ภายในของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็น Lan หรือ Wireless Wifi ซึงรองรับ CDN และ Web Caching signature มากกว่า 800 website (และเพิ่มขี้นทุกๆวัน) รีบจัดการกับระบบอินเตอร์เนตของคุณ เพื่อการใช้งานอินเตอร์เนตที่แรงกว่า และทุกๆคนสัมผัสได้